1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Glavne teme i oblasti

 

  1. Biljna proizvodnja: hortikultura; vinogradarstvo i vinarstvo; voćarstvo; ratarske kulture; ukrasno, aromatično i ljekovito bilјe; livadarstvo i pašnjaštvo; botanika i fitocenologija; fiziologija bilјaka; genetika i oplemenjivanje; proizvodnja sjemena i sadnog materijala; ishrana i đubrenje; obrada; mehanizacija.
  2. Zaštita bilja i bezbjednost hrane: integralna zaštita (bakterije, glјivice, virusi, virus kao agenti, nematode, insekti, grinje); biološka kontrola; tehnologija hrane; bezbjednost hrane; bilјni biotički i abiotički poremećaji; biljna tolerancija i otpornost; kontrola korova; karantinske bolesti; rezidue pesticida; sertifikacija biljnih vrsta; berba, sortiranje, pakovanje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda.
  3. Organska poljoprivreda: proizvodne tehnike; agro-ekologija, plodnost zemljišta (pokrivni usjev, kompost); standardi; zakonodavstvo; inspekcija; sertifikacija, akreditacija i obilježavanje; marketing organskih polјoprivredno-prehrambenih proizvoda.
  4. Zaštita životne sredine i upravlјanje prirodnim resursima: konzervacije zemljišta i voda; upravljanje vodnim i zemljišnim resursima; održivo upravljanje u slivovima; upravljanje agro-ekosistemima, biodiverzitet; pejzazi i upravlјanje prirodnim resursima; navodnjavanje i odvodnjavanje; pedologija; agro-meteorologija; erozija zemljišta; pronos nanosa; protiverozioni radovi; uredjenje bujica; način korišćenja zemljišta i klimatske promjene; degradacije zemljišta i dezertifikacija; salinitet; zemljište-voda-biljka-atmosfera; uticaji proizvodnje i potrošnje hrane na životnu sredinu; sistemi za prečišćavanje otpadnih voda; multifunkcionalnost; biogoriva i obnovljivi izvori energije; primjena računarsko-grafičkih metoda; automatizacija; održivo korišćenje i modeliranje; politike vezane za zaštitu životne sredine i upravljanje prirodnim resursima.  
  5. Stočarstvo: stočarska proizvodnja i peradarstvo; zdravlјe životinja i zoonoze; fiziologija; ishrana; dobrobiti životinja; epidemiologija; biosigurnost; veterinarstvo; genetika i oplemenjivanje; pčelarstvo; ispaša; lovstvo; ribarstvo i biologija mora; pčelarstvo.
  6. Ruralni razvoj i agroekonomija: ruralna politika; organizacija i ekonomika poljoprivrede; upravlјanje; diversifikacije ruralne ekonomije; ruralne finansije; zelena ekonomija; seoski turizam; društveno uključivanje; socijalni kapital i ruralne institucije; ruralne usluge; ruralna sociologija; ruralno-urbane interakcije; urbana i peri-urbana poljoprivreda; lokalni, teritorijalni i prostorni razvoj; inovacije ruralnog sistema; seoska mreža i klasteri; organizacija lanca hrane; valorizacija tipičnih i tradicionalnih proizvoda; rodna pitanja; polјoprivredne savjetodavne i stručne službe; seoska otpornost, siromaštvo i ranjivost; osiguranje i menadžment rizika u poljoprivredi.
  7. Šumarstvo i agrošumarstvo: šuma i klimatske promjene; globalne promjene u šumarstvu; genetika; oplemenjivanje i fiziologija šumskih i ukrasnih biljnih vrsta; gajenje šuma; sjemenarstvo; proizvodnja sadnog materijala; pošumljavanje; zaštita šuma; šumski požari; gazdovanje šumama; iskoriščavanje šuma; šumska transposrtna sredstva; šumarska politika i ekonomija; proizvodnja i korišćenje biomase; zasadi šumskog drveća i zaštiti životne sredine; urbane šume; upravljanje predjelima; agrošumarski sistemi; turizam i rekreacija; šumske ekosistemske usluge.                      

Primljeni radovi koji nisu direktno obuhvaćeni navedenim sekcijama, a spadaju u područje poljoprivrede, prehrane, ruralnog razvoja i šumarstva će biti uvršteni u jednu od postojećih sekcija prema temi dospjelog rada ili će se formirati nova sekcija.